fam van der Toorn
Home Ron Sandra Mitchel Jessie Dieren DVD Foto's Stamboom Krant Plaats bericht Kreten Toorn? Zeevissen
.

.


TOORN

BAHA'I
Als iemand zijn boosheid en toorn richt op de bloeddorstige tirannen, die als verscheurende beesten zijn, is dat zeer prijzenswaardig. Maar als hij deze eigenschappen niet op een goede manier gebruikt zijn ze afkeurenswaardig.

BOEDDHISME
Een ware discipel is vrij van alle hartstocht, dus ook van toorn. Zich overgeven aan toorn is zich verbinden aan een meester die zal vernietigen. Geluk ligt in het vrij zijn van toorn.

CHRISTENDOM
Iedereen moet zich hoeden voor toorn. Word niet kwaad zonder reden. Liefde, niet boosheid is het kenmerk van een ware christen. Gooi alle toorn en kwaadaardigheid van u en tracht in vriendschap met alle mensen te leven. Als iemand u slaat, keer hem de andere wang toe.

CONFUCIANISME
Behandel uw medemensen niet alsof u boven hen staat. Zij die dat doen zullen merken dat ze gehaat worden. Eis, om de toorn van anderen te vermijden, weinig van hen en veel van uzelf.

HINDOEÏSME
Toorn leidt tot verwarring. Iemand die meester over zichzelf en alle omstandigheden wil zijn moet toorn vermijden. Het ideaal is om vrij van haat en boosheid te leven.

ISLAM
Abu Huraira vertelde dat een man de Profeet vroeg om hem een richtlijn te geven en hij zei: 'Wees niet kwaad'. De man herhaalde dat enkele malen en hij antwoordde: 'Wees niet kwaad'.

JAÏNISME
Toorn is een hartstocht die de ziel bevuilt. De wijze mens zal toorn vermijden zodat hij niet gevangen wordt in de listen en lagen van de hartstocht zoals een vlieg in lijm gevangen wordt. Ook als hij wordt geslagen zal de godsdienstige zich niet overgeven aan toorn.

JODENDOM
Wijze mensen ontsteken niet gauw in toorn. Ze geven vriendelijke antwoorden en nemen daardoor de toorn van anderen weg. Liefde en niet toorn moet het doel zijn van alle ware gelovigen, want toorn leidt tot strijd.

MAZDEÏSME
Toorn en jaloezie zijn de geloofsbelijdenis van de slechten. Toorn moet onderdrukt worden, tegen geweld moet gewaakt worden door allen die in voorspoed willen leven.

SIKHS
Toorn is de beker, gevuld met wereldse liefde, die door de trots geserveerd wordt. Door overmatig ervan te drinken in het gezelschap van valsheid en hebzucht wordt de sterveling in het verderf gestort.

TAOÏSME
Beantwoord haat met goedheid. Word niet boos en strijd niet met uw medemensen. De wijze mens is te allen tijde vrij van toorn.

--------------------------------------------------------------------------------

Gods Toorn

--------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 1: 18. "Gods toorn toch komt uit den hemel aan den dag over al de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid door ongerechtigheid onderdrukken." (Tenzij anders vermeld, Bijbel verwijzingen zijn genomen van de "Leidse Vertaling-1990)
"JESUS KOMT SPOEDIG TERUG, EN BOY, IS HIJ NIJDIG."

Dat zegt een populair T-shirt (het laatste woord veranderd om de onschuldigen te beschermen). De 'geest van de wereld' geniet in open goddeloosheid en maakt gekheid met de beloofde toorn van God. Maar de volgende keer dat Jesus zich op aarde laat zien, zal de 'pret' voorbij zijn, en de tijd om te betalen is daar!

Romeinen 1: 32. "Hoewel zij Gods oordeel kennen, dat zij die zulke dingen doen doodschuldig zijn, doen zij ze niet alleen, maar prijzen ook hen die ze doen."

Omdat God zich op dit moment terug houdt, denken velen dat zij ' ongestraft blijven'. Het is het een gemakkelijke fout om in te vallen, omdat God geduldig is met Zijn genade op dit ogenblik. Maar rekenschap moet worden gegeven voor iedere zonde die is begaan. Niemand komt er van onderuit.

C.S.Lewis: "God is onze enige troost, Hij is ook de hoogste verschrikking: Dat gene dat wij het meest nodig hebben en datgene waar wij ons meestal voor willen verstoppen. Hij is onze enige bondgenoot, en wij hebben onzelf zijn vijanden gemaakt. Sommigen praten als of het ontmoeten van de starende blik van absolute goedheid een pretje zou zijn. Zij moeten zich nog maar eens bedenken. Zij spelen nog maar steeds met godsdienst. Goedheid is, of de grote veiligheid, of het grote gevaar - al naar de manier waarop je er op reageert. En wij hebben op de verkeerde manier gereageert."

Galaten 6: 7. "Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten;"

BEKEERT U, OF VERGA!

Ezechiel 18:21, 30. "En wanneer een goddeloze zich bekeert van al de zonden die hij bedreven heeft en al mijn inzettingen onderhoudt, recht en deugd beoefent, dan zal hij stellig in leven blijven, hij zal niet sterven;......keert u af van al uw wanbedrijven; dan zullen zij u geen struikelblok tot zonde zijn."

Zephanja 2: 3. "Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN."

IN WERKELIJKHEID: WIE EN HOE.

Lucas 3: 7. "En hij zeide tot de scharen die uitliepen om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed! Wie heeft u gezegd dat gij aan het aanstaand strafgericht zoudt ontkomen?"

De liefde Gods is geopenbaard voor altijd en tot in eeuwigheid.

1 Johannes 3: 16."Hierin hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft prijsgegeven. Zo zijn ook wij verplicht voor onze broeders ons leven prijs te geven."

Terwijl wij nog niet hebben begrepen, zoals wij moesten, wat de diepte is van de liefde Gods, het is volledig geopenbaard in het Evangelie en wij zullen de eeuwigheid hebben het te doorgronden. Voor het eerste advent, daar waren sterke aanduidingen en profetien over Gods liefde, maar zij waren niet compleet of in vervulling gegaan tot na de dood , begravenis en opwekking van de Messias. Maar Gods toorn moet nog geopenbaard worden, ofschoon wij hebben toespelingen en profeties erover gehoord. Net voor de eerste komst van Christus, een vloedgolf van onderwijs was erg populair onder de Joden, die verwachtten dat de toorn van God zou worden uitgestort over de "Kittim"(Romeinen). De gerechtigheid van God zou eindelijk worden geopenbaard, en de Joden zouden worden gerechtvaardigd, en de goddelozen zouden omkomen. Het is interessant, dat die onevenwichtige "Toorn leer " uitbrak net voordat God zijn barmhartigen liefde geopenbaarde aan de Joden , en zelfs aan de Heidenen! En nu, vlak voor de tweede komst van Christus, die valse "liefde leering" is overal aan het uitbreken. De ernst van Gods liefde zoals het in de Bijbel is onthuld, is verzwakt tot sentimentaliteit, en Zijn gerechtigheid en gerechtvaardigde boosheid zijn opzij gelegd, terwijl onze oren tuiten naar een andere zeurkous, of leer van de preekstoel. 'Wel, God maakte alleen maar een grapje met dat "toorn" geval, Hij zou nooit iemand kwetsen!' 'Ik hou niet van al dat hellevuur en zwavel preken!', en zo gaat het maar door!.

Maar als de toorn van God straks wordt geopenbaard , dan kunnen wij beter wakker worden! Wij moeten 'het woord van God in acht nemen' wanneer wij ons voorbereiden, zodat wij de vraag 'wie heeft u gewaarschuwd' kunnen beantwoorden inplaats van wezeloos te staren. Als wij ons nu al tegen de aanduidingen verzetten, dan zullen wij in een positie verkeren waar wij de godlasteringen van het Beest zullen weerklinken . Het Beest, zo wordt ons verteld, wil de Naam van God belasteren wanneer Zijn toorn erger wordt in opeenvolgende etappes in de komende dagen. Zullen wij het eens zijn met de Antichrist dat God onrechtvaardig is wanneer zijn godsgericht zich uitstort over de mensheid? Of staan wij in 'de raad van de Heer' zo dat wij niet zullen wegvallen in de komende grote afvalligheid.?

HET BROUWEN IN DE WOLKEN.

Sefanja 1: 14,15,18. "Nabij is de grote dag des Heeren, nabij en haastig naderend. Hoort, de dag des Heeren! .....Een dag van verbolgenheid is het, een dag van benauwdheid en angst.... door het vuur van zijn naijver zal het ganse land verteerd worden; want een vonnis der vernietiging, ja ener plotselinge, voltrekt hij aan alle inwoners der aarde."

Openbaring 19: 15. "Uit zijn mond kwam een scherp zwaard om daarmee de volken te slaan; en hij zal .... treden de perskuip van den wijn van den grimmigen toorn van God, den Albeheerscher."

Jesaja 66: 15 "Want zie, de Heer komt in vuur, en zijn wagens zijn als een wervelwind om in verbolgenheid zijn toorn uit te blazen, en zijn dreigen in vuurvlammen. Met vuur toch voert de Heer zijn pleit tegen de ganse aarde, met zijn zwaard tegen alle vlees, en talrijk zullen 's Heeren verslagenen zijn."

Hebreeën 12: 29. "Want onze God is een verterend vuur."

Lucas 12: 49. "Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, en hoezeer wenste ik dat het reeds ontstoken ware!"

Psalm 69: 24. "Stort uw gramschap over hen uit, en dat de hitte uws toorns hen treffe."

Psalm 76: 10. "Want der mensen gramschap moet u loven, wat uw gramschap overliet feestvieren u ter eer."

DE DOELEINDE VAN DE TOORN VAN GOD IS NIET DISCIPLINE

De toorn van God, in de uiteindelijke betekenis, is niet gericht op verbetering en om heilig te maken, maar om ter venietigen en om te oordelen voor eeuwig. God tuchtigd hen die Hij liefheeft, voor hun eigen bestwil. (1 Petrus 4: 17-19) Ware volgelingen van Christus hoeven niet bang te zijn voor de toorn van God. Het is 'bewaard', en wordt gericht op hen die Gods openbaring voor zichzelf verwerpen.

2 Tessalonians 1: 8,9. "...vergelding brengt aan hen die God niet gekend hebben en gehoorzaamheid weigeren aan de blijde boodschap van onzen Heer Jezus. Ja, zij zullen boeten met het eeuwig verderf...."

Nahum 1: 2 "Een naijverig god, een wreker is de Heer, een wreker is de Heer en grimmig; wraak oefent de Heer op zijn tegenstanders, hij wrokt tegen zijn vijanden."

1 Tessalonica 5: 3,4. "Wanneer men zegt: Vrede en geen gevaar! dan overvalt hen het verderf onverwachts als de barensweeen een zwangere vrouw, en zij ontkomen het zeker niet. Maar gij, broeders, leeft niet in de duisternis, zodat die dag u kan verrassen als een dief."

Christenen hoeven niet bang te zijn voor de toorn van God. Wij hebben de belofte van God dat wij Zijn uitverkoren volk zijn. Het is waar dat wij God moeten vrezen, omdat Hij ons 'gekocht' heeft, en wij weten dat Hij zijn dienaren door sommigen zware testen doet gaan, maar wij hoeven niet bezord te zijn voor de wraak van God als wij in God geloven en hem volgen. De toorn van God is niet voor de kinderen Gods. God kan tuchtigen, berispen, of ons testen, maar het is altijd opbouwend - voor ons bestwil!

HET DOEL VAN DE TOORN, OF HET DOEL VAN GENADE EN HEERLIJKHEID.

Johannes 3: 36 "Wie in den Zoon gelooft heeft het eeuwige leven, en wie aan den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar Gods toorn blijft op hem."

Romeinen 2: 6-11. " (Hij zal) ieder vergelden zal naar zijn werken. Wel zal Hij hun die, in het goeddoen volhardend, naar heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid streven het eeuwige leven schenken; maar hun die twistgierig en der waarheid ongehoorzaam, der ongerechtigheid onderdanig zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en angst over elken mens die het boze doet eerst den Jood, dan den heiden; heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede doet, eerst den Jood, dan den heiden. Want God trekt den een niet voor boven den ander."

Romeinen 9: 22-24. "Indien nu God, daar Hij wilde openbaren hoe Hij kon toornen en bewijzen hoever zijn macht ging, met grote lankmoedigheid de ten ondergang vervaardigde vaten, voorwerpen van zijn toorn, heeft verdragen, en daarentegen, om den rijkdom zijner heerlijkheid te tonen over de voorwerpen zijner ontferming, die Hij gevormd heeft met een heerlijke bestemming, ons, die Hij ook geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen?

Romeinen 11: 22. "Let dan op de goedertierenheid en de gestrengheid van God: over de gevallenen de gestrengheid, over u de goedertierenheid Gods, indien gij althans bij die goedertierenheid volhardend blijft; anders zult ook gij worden afgehouwen."

1 Tessalonica 5:9. "want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot verwerving der verlossing door onzen Heer Jezus Christus.

VOLLEDIG BETAALD VOOR DE WEINIGEN DIE GEKOZEN ZIJN

Lucas13: 23. "En iemand zeide tot hem: Heer, zijn zij die gered worden weinigen in getal? "

Matheus 7:13, 14. "Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen gaan daardoor in; maar eng is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen vinden hem".

Sommigen mensen hebben een prbleem hiermee. Het lijkt niet eerlijk dat de meeste mensen het 'objectief zijn van Zijn toorn'; zij gaan naar de eeuwige straf, alleen maar omdat zij de 'waarheid niet lief hebben' en Christus niet volgen. Hoe kan God eerliijk zijn en toch de meeste mensen naar de hel veroordelen.?

IS DE TOORN VAN GOD EERLIJK?

Jeremia 21: 14. "Ik zal u straffen naar de vrucht uwer handelingen, spreekt de Heer..."

Romeinen 3: 5. "Indien dan onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het volle licht plaatst, wat zullen wij dan zeggen? Is God--ik spreek alsof het een mens betreft--is God dan niet onrechtvaardig wanneer Hij zijn toorn doet ondervinden?"

De enige werkelijke onrechtvaardigheid is dat een ieder van ons gered kan worden. Hoe kan God 'het verantwoorden' dat Hij alleen maar een paar van ons uitkiest, betaald voor onze zonden, ons de Heiligen Geest geeft, ons redt van onze neiging kwaad te doen? Nu dat is een mysterieus ding dat is waard om te overdenken.!

Klaagliederen 3: 39. "Wat klaagt een mens in zijn leven? een man over de straf voor zijn zonden?"

Is de Toorn van Good eerlijk? Ja, wij, iedereen, verdienen het! Is zaligmaking eerlijk? Neen, niemand van ons verdient het! Het is een gratis gift van God: niet te verklaren, onverdiend, 'oneerlijk' zou U kunnen zeggen, dat God ons ieder de ontsnapping beschikbaar stelt.

EEN TIJDELIJKE TOESTAND, EEN ONGELOVELIJKE KANS OM BEROUW TE HEBBEN.!

Romeinen 2: 4,5. "Of maakt gij u een valse voorstelling van den rijkdom zijner goedheid, geduld en lankmoedigheid, door niet op te merken dat Gods goedheid u tot bekering brengen wil? Zo hoopt gij, in uw verstoktheid en de onboetvaardigheid van uw hart, toorn voor u op, die losbarsten zal op den dag van den toorn en het rechtvaardig gericht van God,.."

Epheziers 2: 1-5. "En u, die dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij voorheen leefdet, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld; naar den zin van den beheerscher van het rijk der lucht, den geest die nog altijd werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Ja, wij allen leefden voorheen naar onze vleselijke lusten, den wil des vlezes en der zinnen doende, en waren van nature aan Gods toorn blootgesteld, evenals de overigen; maar God, die rijk is in ontferming, heeft ons in de grote liefde die Hij ons toedroeg, terwijl wij dood waren door de overtredingen, levend gemaakt met Christus--uit genade zijt gij behouden--."

Romeinen 5:9. "Dus zullen wij te eer, nu wij door zijn bloed voor rechtschapenen worden gehouden, door hem van den Toorn gered worden."

Romeinen 6: 23. "Want het loon der zonde is de dood, Gods genadegift het eeuwige leven in Christus Jezus onzen Heer."

Wij allen hebben ons 'loon' verdiend, Maar God heeft de rekening voor enkelen van ons schoon gewist. Het lijkt niet eerlijk, maar het heel goed news!

Romeinen 11: 22. "Let dan op de goedertierenheid en de gestrengheid van God: over de gevallenen de gestrengheid, over u de goedertierenheid Gods, indien gij althans bij die goedertierenheid volhardend blijft..."

Dat wij zullen ontsnappen is een rede voor grote vreugde.... en ook een rede voor een sobere overweging wanneer hen die tegen ons zondigen 'krijgen wat zij verdienen'. Wij moesten hen die tegen ons zondigen vergeven en voor hen bidden zolang wij het kunnen doen, en misschien zouden zij berouw hebben en ontsnappen aan de komende toorn wanneer zij ons zien in die 'oneerlijke' positie van genade door geloof!

ONVERDIEND LIJDEN

Onverdiende zegeningen zijn altijd welkom. Maar onverdiend lijden? Ik kan dat niet geloven, broeder! Maar denk eens aan de situatie waarin wij ons bevinden: omdat wij "in Christus' zijn, zijn wij vrij van Gods eeuwigen en verterende toorn. Wij verdienen het net zo erg als diegenen die het loon ontvangen, maar wij zullen anders behandelt worden. Daarom kunnen wij het ons veroorloven nu een beetje te lijden, en deelnemen in "het leven van Christus", omdat wij weten wat er later gaat gebeuren.

Romeinen 12: 19. "Wreekt u niet, geliefden maar laat dat over aan den Toorn;"

Hoe maakt deze kennis het makkelijker om 'de andere wang toe te keren'? Het is om te realiseren dat wij geen wraak hoeven te nemen. De toorn van God is 'bewaard', en Zijn toorn en woede worden spoedig geopenbaard.

2 Thessalonica 1: 5-8. "Zij zijn een proeve van Gods gerecht oordeel dat gij het Koninkrijk Gods waardig zult gekeurd worden, waarvoor gij nu lijdt. Immers, het is recht en billijk dat God hen die u benauwen met benauwing vergeldt en u die benauwd wordt met ons verkwikking geeft. En dat zal geschieden wanneer de Heer Jezus uit den hemel met zijn machtige engelen in een vuurvlam verschijnt en vergelding brengt aan hen die God niet gekend hebben en gehoorzaamheid weigeren aan de blijde boodschap van onzen Heer Jezus."

Genesis 6: 3. "Mijn geest zal niet voor altijd in den mens wonen,"

BENT U KLAAR VOOR DE DAG VAN GODS TOORN?

2 Thessalonica 1: 9-11. "Ja, zij zullen boeten met het eeuwig verderf voor het aangezicht des Heeren en de heerlijkheid zijner kracht, wanneer hij op dien dag zich verheerlijkt in zijn heiligen en bewonderd wordt in al de gelovigen; want bij u, heeft onze prediking geloof gevonden. Daartoe bidden wij ook altijd voor u dat onze God u uw roeping waardig keure en uw welbehagen in alwat goed is en uw geloofswerk door zijn macht volkomen make;"

God kan nauwlijks worden bekritiseerd omdat Hij de mensen geeft wat zij verdiend hebben, speciaal niet omdat Hij ons keer op keer verteld heeft wat de finale zou zijn. Als God onbillijk is, dan is het voor een kleine minderheid die gespaard wordt van wat ze verdienen. Dit is een rede te meer om U aan te sluiten bij die selecte groep, door te profiteren van de gelegenheid en berouw te hebben...Vandaag!

2 Korinthiers 13:5. "Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, stelt uzelf op de proef."

MAAR IK BAD.!

Jakobus 2; 14. "Wat baat het broeders, of iemand al zegt het geloof te bezitten, als hij geen werken heeft? Het geloof kan hem toch niet redden?"

Epheziers 5: 6. "Niemand bedriege u met ijdele woorden; want om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. Wordt dan hun medeplichtigen niet."

2 Thessalonica 2: 11,12. "Daarom zond God over hen de macht der dwaling, waardoor zij aan de leugen geloofsloegen: opdat allen die de waarheid niet geloofden maar behagen schepten in de ongerechtigheid zouden veroordeeld worden."

Openbaring 22: 12. "Zie, ik kom weldra; het loon dat ik geef heb ik bij mij, ten einde aan ieder te vergelden wat hij gedaan heeft."

2 Petrus 1: 10. "Dus, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en uitverkiezing te bevestigen; want zo doende zult gij nooit verdwalen."